ประวัติ

 

ห้างขายทองเล่่งหงษ์


พิธีเปิด ห้างขายทองเล่งหงษ์: สำนักงานใหญ่: พ.ศ. 2514

มนุษย์รู้จักทองคำมาตั้งแต่เริ่มมีอารยะธรรม ทองคำ มีความหมายถึงความมั่ง คั่ง ความสวยงามอันเป็นนิรันดร์ และมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความเหนียว ความสามารถในการขึ้นรูปทองคำบริสุทธิ์ จะไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีจึงทนต่อ การผุกร่อน สำหรับบุคคลบางคน การมีความอดทน ซื่อสัตย์ ไม่เปลี่ยนแปร และย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ก็มีคุณสมบัติเปรียบได้เช่นเดียวกับ “ ทองคำ บริสุทธิ์ ” เช่นกัน

ชื่อของ “ห้างทองเล่งหงษ์” ตั้งขึ้นจากคำว่า “เล่ง” ซึ่งหมายถึงพญามังกร และ “หงษ์” ที่หมายถึงพญาหงษ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างสูง ห้างทอง เล่งหงษ์ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการจำหน่ายทองคุณภาพ และเป็นที่รู้จักกัน ในฐานะผู้จำหน่ายทองคำที่ได้มาตรฐานทั้งด้านเปอร์เซ็นทอง และการออก แบบเครื่องประดับทองคำ อีกทั้งการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่ลูกค้าได้อย่าง ประณีตละเอียดอ่อน วิจิตรบรรจง ทั้งแบบและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์มีรูป
แบบเฉพาะตัว


พิธีเปิด ห้างขายทองเล่งหงษ์ สาขา 1 พ.ศ. 2529

ในปี พ.ศ. 2529 ห้างทองเล่งหงษ์ ก็มีความพร้อมในทุกด้านที่จะเปิดสาขาแรกที ่หัวมุมเยาวราช บริเวณตรอกอาเนี้ยเก็ง ซึ่งด้านหน้ามีป้อมตำรวจ ผู้คนจึงเรียก กันติดปากในชื่อ “สาขาป้อมตำรวจ” ในขณะนั้นราคาทองคำรวมทั้งการแข่งขัน สูงขึ้นอย่างมาก แต่ห้างทองเล่งหงษ์ยังคงยึดนโยบายคงคุณภาพ รักษาชื่อ เสียงเป็นหลัก โดยเน้นการตรวจสอบมาตรฐานด้านคุณภาพและน้ำหนัก เช่น คุณภาพการเชื่อมต่อทอง ความยาว และสัดส่วนความสวยงาม ให้เครื่อง ประดับมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมีน้ำหนักตรงตามราคา เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุด

ด้วยความมานะอุตสาหะ ห้างทองเล่งหงษ์ ได้เติบใหญ่ขึ้นอีกขั้น โดยการทำ พิธีเปิดสาขาแห่งที่สองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547 บนถนนเยาวราช ถนนที่ได้ชื่อว่า “ถนนสายทองคำ” สาขาแห่งใหม่นี้ได้สร้าง ความฮือฮาแก่สาธารณชน ด้วยอาคารเก๋งจีนแบบโมเดิร์นไชนีส (จีนร่วมสมัย) มี “มังกรหงษ์” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าประทับอยู่บนเก๋ง บนตึกก็จะมี “โป๊ยกั๊กเต๊ง” คือ เก๋งแปดเหลี่ยม ซึ่งอาคารแห่งนี้ อาจารย์ วิศิษฐ์ เตชะเกษม ได้เป็นผู้ออกแบบ และตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ของไชน่าทาวน์เยาวราช โดยคง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของการเป็นถนนสายมังกร และเป็นการนำพลังจากหัวมังกร มาสู่หางมังกร ซึ่งหมายถึงการนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ย่านดังกล่าวนี้ การ ออกแบบนั้นได้มีการนำเครื่องหมายสัญลักษณ์ หยิน หยาง ฟ้า ดิน มาไว้อยู่ ภายในตัวอาคารเพื่อเป็นการนำพลังความเป็นสิริมงคลมาสู่สินค้าที่อยู่ภายใน และผู้เข้ามาเยี่ยมเยือน

นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้ว ที่ห้างทองเล่งหงษ์ ได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำในประเทศ พร้อมกับ การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญรุดหน้า เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพในฐานะ หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้ แม้จะประสบปัญหาอุปสรรคความ ยากลำบากนานัปการ แต่ด้วยรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง อีกทั้งยังได้เป็น สมาชิกผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมค้าทองคำและสมาคมเพชร พลอย เงิน ทอง มาตลอด รูปแบบและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ การกล้า คิดกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตลอดจนการควบ คุมคุณภาพของสินค้า ารปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความ สามารถของทายาทรุ่นปัจจุบัน ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญ ทางด้าน ธุรกิจทองคำมานานนับ 10 ปี ห้างทองเล่งหงษ์จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการดำเนินธุรกิจโดยมีแผนที่จะขยายสาขาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความ เป็นปึกแผ่นของ “อาณาจักรทองคำ” แห่งนี้สืบไป

 

Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844